Hmong 18 Council

Click here to edit subtitle

Sib Pauv Tswv Yim Tshiab - Sharing New Idea

Posted by email@hmong18council.com on February 24, 2015 at 1:00 AM

                                                      Free Register - Rau Npe Dawb Xwb


WARNING: On this communication page No Argument, No Political, No Challenges, No Complain directly by name, No Discrimination. Anyone that not folllow the rule will be removed from the communication list no question ask. Thank you, Web Master


LUS CEEB TOOM: Nyob rau phab ntawv sib tham no Tsis Pub Sib Cav, Tsis Pub muaj Kas Moos, Tsis Pub hais lus Sib Twv, Tsis Pub Cem/Yws
tuav ib leeg twg npe, Tsis Pub cais koj-kuv. Yog leej twg tsis ua raws txoj caij nws yuav raug tshem tawm ntawm phab ntawv kev sib tham no yam. Ua tsaug, Tus tswv saib xyuav qhov Website no.
 Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

7 Comments

Reply Chonglee
11:39 PM on June 19, 2017 
Nyob Zoo Tsoom Hmoob
kuv lub npe hu txoov lis, nyob nab ying nplog teb tuaj mus kawm ntawv nyob Cambodia. kuv xav nug tsoom hmoob tias sawv daws puas paub Dr. Shoua Yang xov tooj? Kuv xav nrog nws tham, yog peb tsoom hmoob leej twg paub no thov pab Email rau kuv: tsisswbtuskheej@gmail.com, facebook: Raws Tus Npau Suav, muaj lus ua tsaug ntau rau tsoom hmoob. sau npe txoov lis.
Reply email@hmong18council.com
4:29 PM on February 26, 2015 
Wa Kou, Thank you your Suggestions and help a lot.
Reply Wa Kou
2:18 PM on February 25, 2015 
FYI, Sewing Our Future Together-Hmong Community Forum 2015. Below is a message from the event organizers.
'"We call upon all Hmong American brothers and sisters who are proud to carry Hmong blood in our bodies, and eager to change the tide in our people?s history for the best ? join us at Sewing Our Future Together Hmong Forum on Feb. 28th, 2015. Among fellow believers and doers, let?s bring to the surface the stark economic barriers and disparities Hmong Minnesotans face, and let?s put forward an agenda to close that chapter of distress in our community in 2015 and beyond" RSVP here: http://goo.gl/forms/HWQpmCCOvH'
Reply Lis Xeem
9:25 AM on February 24, 2015 
Neb yeej hais yog tag nrho tsis muaj ib lo pov tseg li. Qhov tseeb tiag yog vim tej niam tej txiv tsis tau pom tias lub ntuj dav ces lawmv thiaj coj tau nyuag nraim zog lawm xwb.

Ua li tij Tswv 9 hais poob rau lub caij no tej ntawv twb dhau zuj zus mus yuav tag. Ua tsaug, Lis Xeem
Reply Wa Kou
9:14 AM on February 24, 2015 
Ua tsaug Tij Laug tub rau koj cov lus teb. Kuv hais txog kev tsim kho xwb. Yog thaum peb los hais txog ib qho teeb meem ces peb tsus hais thiab kho qhov teb meem xwb, peb tsis txhob tham txog kev cib nyeej thiab tsis txhob muab cov neeg los vuag nrog. Peb thiaj muaj txoj kev sib tau taub, thiab sib txhawb. Xws li, yog peb tham txog peb caug, ces peb tham rau qhov yuav pauv thiab tsim kho xwb, peb tsis txhob hais tias koj uas tsis ncaj, kuv ua thiaj ncaj. Koj noj nyiaj, hos kuv pab ua mas tsis noj nyiaj. Thov txiv uas kuv tau los comment rau koj qhov kev tawm suab. Nws yeej yog cov neeg ua, tab sis peb yeej pauv tau. Ua tsaug.
Reply email@hmong18council.com
1:26 AM on February 24, 2015 
Ua tsaug ntau, tom qab kuv nyeem koj cov lus tiav lawd kuj ua rau zoo siab tias cov neeg uas tseem hlub txhua txog peb Hmoob kuj tseem txhuav koj ua hlob thiab ua rau kuv txoj sia loj zog. Kuv to taub zoo txog kev koj xav thiab koj cov lus kuv thov txhawb koj qhov koj pom ntawv.

Tos ho muaj kev noj 2-3 lub peb caug no los yeeb vim twb yog tsis muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv vim yog leej twg nyob ze pob nyiaj thiab tau lub meej mom ces tsis kam txav tawm pub rau lwm tus los ze. Ze ze tom ntej no ces no yuav muaj tsawg zuj zus lawm es ua siab loj nawj vim kuv twb pom muaj ntau ntau yam twb pib hloov lawm. Ua tsaug,
Reply Wa Kou Hang
9:51 PM on February 23, 2015 
Kuv thov ua tsaug rau peb cov coj txhua tus. Kuv yeej ntshaw kom peb hmoob tig los muaj txoj kev sib tau taub, sib hlub, sib pab thiab muaj kev koom tes ib yam thiab. Yuav ua li cas peb thiaj yuav ua tau li peb txoj kev nthaw?
1. Tij los nrhiav kev tsim kho. 2. Tig los koom siab xws li, tsis txhob noj 2-3 lub peb caug lawm. 3. Qhib kev rau txhua tug neeg hmoob los tawm tswv yim. 4. Qhib muaj ib lub rooj sab laj nqua huv rau txhua tus neeg hmoob muaj txoj kev ntshaw li kuv thiab koj ntshaw tuaj tim ntsej tim muag nrhiav lub niam tswv yim los tsim kho peb tsev neeg hmoob. Peb npaj hnub no, pib tham tag kis thiab nqis ntes nag kis ntag, peb thiaj yuav muaj lub neej vameej. Tsis yog peb tham xwb, tab sis nqis ntev ua ntag. Ua tsaug uas nej tsim muaj qhov posting no.