Hmong 18 Council

Click here to edit subtitle


view:  full / summary

Sewing Our Future-Hmong Community Forum

Posted by Wa Kou on February 25, 2015 at 2:00 PM Comments comments (0)

Thov caw peb ib tsoom Hmoob txhua tus tuaj koom lub rooj zab laj hauv qhab no.


After 40 years in America, the Hmong people remain one of the poorest ethnic groups in the United States. We have a poverty rate of 26%. What does this mean? How do we fix this?

Join the conversation this Saturday 2/28 @10-2pm at our Hmong Community Forum to hear more data on the Hmong people and do something about it. There are 3 more days to RSVP here: http://goo.gl/forms/Lj2i1sw3zS


The conference will be held at Brothers Event Center 7133 10th St N, Oakdale, MN 55128.  Please contact sewingourfuture@gmail.com if you should have any questions. 


Thank you,

 

Suggestions

Posted by Wa Kou on February 24, 2015 at 10:50 PM Comments comments (0)

Raws li qhov home page nyob rau 18 xeem qhov website, kuv xav kom muab qhov lotto/thai lottery remove and tso qhov web site nrhiav hauj lwm rau.  www.minnesotaworks.net,

Lwv qhov website xav kom link mus rau cov koom haum hmoob xws lis Hmong American Partner www.hmong.org HND www.hndinc.org, and Hmong Cultural Center  www.hmongcc.org; Healthcare www.MNsure.org

Donation-xav koj create ib tug account link pay through paypal los yog lwm lub credit card company.

Promote advertise rau cov lag luam hmoob tawv rau qhov website no and charge ib qhov fee me me coj los run qhov website thiab lub koom haum.

Kev tsim khov lub koom haum 18 xeem:

Future goals:  Xav kom cov coj txhua tus los tham txog lub Hmong Community Center.  Ex: lub church pem 61 lawm muaj kwv yees li 3000 tus members xwb lawv twb ua tau lub tuam tsev $ 6 millions.  Tag nrho peb Hmoob nyob hauv Twin Cities no peb muaj txog lis 60,000 leej es ua lis cas peb ho uas tsis tau ib lub center rau peb.  Kuv xav tias peb tsis tau muaj lub zeem muag ntshaw thiab pom txog xwb

Peb cov tub ntxhais twb tsis paub lus Hmoob, kev cai hmoob lis lawm.  Peb twb pib pom cov ib lub xeem sib yuav lawm.  Yog li txog lub caij peb yuav los nrhiab kev thiv thaiv thiab preserve peb qhov culture lawm.

Programs uas peb yuav tau tsim kom muaj xws li: Qhia ntawv Hmoob, Qhia kev cai hmong 101, Big Brothers and Big Sisters uas yog match peb cov tub ntxais kawm tau ntawv zoo mus pab rau cov kawv tau tsis zoo.  Nrhia kev los pab rau peb cov me nyuam txog kev kawv ntawv thiaj yuav los pab tau peb tsev neeg Hmoob vam meej rau yav tom nej.

Nrhia peb cov tub txawj ntxhais ntse los nrog peb ua hauj lwv thiab los pab nrhiav nyiaj rau koom haum. 

Funding opportunities:

Government grant, sponserships los ntawm peb Hmoob cov tub lag luam, outside corporations (Target, Wal-Mart, Best Buy, Toyota & Insuranc companies), annual membership fee, fundraising, Impose increasing admission fee for new year/July 4 for a certain percent to pay for koom haum 18 xeem.  Peb tsis txhob pw tos nyiaj, peb yuav tsum mus nrhiav nyiaj.

Volunteer opportunities:

Peb tsis txhob cia peb cov tub ntxhais nyob tom tsev play games xwb, tab siv create volunteer opportunities rau lawv tawv tuaj pab peb nyob rau tom koom haum xws li: Homework helps, fill out forms, read bank statement to elderly people, file  free help income tax, pab nrhiav hauj lwv hauv internet, thiab tuaj sib cog kawm lus Hmoob, kev cai Hmoob.  Kuv txawm tham muaj zag zis los yog peb tsi tig los nqis tes pib ces tej tswv yim no yuav plooj lawm xwb.  Tsis yog ib leeg los nqhis tes ua xwb, tab sis nyias los pab nyias feem xyuam rau lub koom huam no.

Sib Pauv Tswv Yim Tshiab - Sharing New Idea

Posted by email@hmong18council.com on February 24, 2015 at 1:00 AM Comments comments (7)

                                                      Free Register - Rau Npe Dawb Xwb


WARNING: On this communication page No Argument, No Political, No Challenges, No Complain directly by name, No Discrimination. Anyone that not folllow the rule will be removed from the communication list no question ask. Thank you, Web Master


LUS CEEB TOOM: Nyob rau phab ntawv sib tham no Tsis Pub Sib Cav, Tsis Pub muaj Kas Moos, Tsis Pub hais lus Sib Twv, Tsis Pub Cem/Yws
tuav ib leeg twg npe, Tsis Pub cais koj-kuv. Yog leej twg tsis ua raws txoj caij nws yuav raug tshem tawm ntawm phab ntawv kev sib tham no yam. Ua tsaug, Tus tswv saib xyuav qhov Website no.
 
Rss_feed